Кафедра теорії та історії соціології

Кімната

502

Телефон

259-02-48, 22-93, 22-60

Електронна пошта

tis@soc.univ.kiev.ua

Розвиток та iнституцiалiзацiя соцiологiї у Київському унiверситi пов'язанi з появою лабораторiї конкретно-соцiологiчних дослiджень (1962), створеної за iнiцiативою П.В.Копнiна. Її очолювали доцент Гончаренко М.П. (1961-64), доцент Байкiн Ф.Ф. (1964-65), доцент Надольний I.Ф. (1965-70).

Подальшим етапом стало вiдкриття на фiлософському факультетi кафедри соцiологiї (1979), очоленої доцентом Гончаренком М.П. Її першими викладачами були доцент Бiлосвiт К.Д., доцент Захарченко М.В., викладач Нiколаєнко Л.Г., асистент Кушерець В.I., якi проводили значну роботу iз забезпечення навчально-методичного процесу, готували професiйних соцiологiв через аспiрантуру (на початок 1990-х 10 викладачiв i аспiрантiв, в т.ч. 4 iноземцiв, успiшно захистили дисертацiї). Пiсля створення факультету соцiологiї та психологiї (1991) вона була перейменована на кафедру iсторiї та теорiї соцiологiї.

Керiвники кафедри: 1979-87 - доцент Гончаренко М.П., 1987-94 - професор Погорiлий О.I., 1994 -2006 - професор Тарасенко В.I., з 2006 по теперiшнiй час кафедру очолює професор Судаков В.I.

Кафедра спiвпрацює з вiддiлом теорiї, iсторiї та методологiї Iнститу соцiологiї НАН України, з соцiологiчним факультетом Центрально-Європейського унiверситету (м. Будапешт); факультетом соцiологiї Варшавського унiверситету; факультетом соцiологiї Мiжнародного Соломонова унiверситету (м. Київ).

Навчальні дисципліни

1 Історія соціології 2 соціологія
1 Історія соціології 1 соціологія
1 Соціальна антропологія: соціологічні засади соціологія
2 Соціальна антропологія соціологія
2 Сучасна соціологічна теорія соціологія
2 Історія соціології в Україні соціологія
2 Загальна соціологічна теорія соціологія
2 Історія соціології 1 соціологія
2 Сучасна соціологічна теорія соціологія
3 Науковий статус соціологічних теорій соціологія
3 Соціологія знання соціологія
3 Історія соціології 1 соціологія
3 Історія та теорії гендерних досліджень соціологія
4 Методика викладання соціології соціологія
4 Теорія соціокультурного аналізу соціологія
4 Соціологія права соціологія
4 Спеціальні соціологічні теорії соціологія
4 Теорія соціальних технологій соціологія
4 Соціологія повсякденності соціологія
4 Сучасні соціологічні теорії соціологія
4 Дослідження девіантної поведінки та соціального контролю в теоретичній соціології ХХ століття соціологія
4 Макросоціологічні основи теорії антропосоціогенезу соціологія
6 Неофункціоналістські та постструктуралістські соціологічні теорії соціологія
6 Соціологічні теорії глобалізації соціологія
6 Соціолінгвістичні теорії у соціології постмодерну соціологія
6 Теорії соціокультурних та гендерних ідентичностей соціологія
6 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології соціологія
6 Соціальна феноменологія соціологія
6 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
6 Теорія соціальних технологій соціологія
6 Сучасні теорії конфлікту соціологія
7 Соціологічні концепції Франкфуртської школи соціологія
7 Пізнавальні технології у соціології соціологія
7 Рефлексивні процеси у сучасній соціологічній теорії соціологія
7 Методика викладання соціології у вищій школі соціологія
7 Соціологічні теорії соціального порядку соціологія
7 Соціологія постмодерну соціологія
3 Соціологія право
3 Соціологія право
6 Історія та теорія гендерних досліджень соціальна робота