Кафедра галузевої соціології

Кімната

508

Телефон

259-04-47, 35-66

Електронна пошта

gs@soc.univ.kiev.ua

Створена в межах факультету соцiологiї та психологiї в квiтнi 1992, з моменту заснування кафедри по березень 1997 керував доктор фiлософських наук, професор Губерський Л. В. З 05.03.1997 завiдувачем працює Яковенко Ю.I., доктор соцiологiчних наук, професор

В цi роки на кафедрi працювали: професор Гавриленко I. М., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Академiї працi та соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Лукашевич М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач кафедри соцiологiї та соцiальної роботи Iнститутi пiдвищення квалiфiкацiї Мiнiстерства працi i соцiальних вiдносин (м. Київ); професор Недюха М. П., доктор фiлософських наук, зараз завiдувач сектором методологiї Iнституту законодавства ВР України; доцент Кушерець В. I., кандидат фiлософських наук, зараз голова Правлiння товариства "Знання України", доктор фiлософських наук, професор; доцент Молчанов I.М., кандидат фiлософських наук - зараз пенсiонер; доцент Щербина В. М., доктор соцiологiчних наук; доцент Чудовська-Кандиба I. А., кандидат соцiологiчних наук; доцент Тащенко А. К., кандидат соцiологiчних наук.

Кафедра пiдтримує наукове спiвробiтництво в Українi: Iнститут соцiологiї НАНУ(Нацiональна академiя наук України) (м. Київ), Класичний приватний унiверситет (м. Запорiжжя), Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна; за кордоном: Академiя соцiальних технологiй та мiсцевого самоуправлiння Росiйської Федерацiї. Виконано науковi проекти: "Методологiчнi та методичнi розробки соцiальних показникiв становлення демократизацiї суспiльства в Українi"; "Методологiя та методика формування iмiджу України в сучасному свiтi: соцiально-психологiчнi аспекти" (2003-04).

Спiвробiтники залученi до дiяльностi рiзноманiтних громадських наукових органiзацiй: САУ (Соцiологiчна асоцiацiя України); Київського регiонального вiддiлення САУ; Українського фiлiалу мiжнародного iнституту Пiтiрiма Сорокiна-Миколи Кондратьєва; Академiї наук вищої школи України -Вiддiлення полiтологiї, соцiологiї та права.

Навчальні дисципліни

1 Соціологія цінностей соціологія
2 Соціологія довкілля соціологія
3 Соціологія освіти соціологія
3 Організація та методи вибіркового дослідження соціологія
3 Соціологія громадської думки соціологія
3 Соціологія економіки соціологія
3 Соціологія культури соціологія
4 Соціологія молоді соціологія
4 Соціологія організацій соціологія
4 Соціологія політики соціологія
4 Теорія соціалізації соціологія
4 Теорія соціальних інститутів соціологія
4 Соціологія міжнародних відносин соціологія
4 Соціологія масових комунікацій соціологія
4 Соціологія управління соціологія
4 Соціологія науки соціологія
4 Соціологія соціальної роботи соціологія
4 Соціологія міста соціологія
6 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки соціологія
6 Соціологія мови соціологія
6 Дослідницькі технології в галузевій соціології (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціологія Інтернет комунікацій соціологія
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
6 Дослідницькі технології в галузевій соціології (магістерський дослідницький семінар) соціологія
6 Соціологія політичних кампаній соціологія
6 Соціологія цінностей соціологія
6 Методи соціологічного пояснення соціологія
6 Соціологія соціології соціологія
7 Соціологія простору соціологія
7 Дослідницькі технології у галузевій соціології соціологія
7 Соціологія політичних партій соціологія
7 Інституціональна соціологія соціологія
7 Технології паблік рілейшенз соціологія
7 Візуальна соціологія соціологія
7 Моделювання та прогнозування соціальних процесів соціологія
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням соціологія (аспірантура)
8 Методологія та організація роботи над дисертаційним дослідженням соціологія (аспірантура)
Основи ПР діяльності культурологія
Соціологія міжнародного бізнесу міжнародний бізнес
Соціологія політологія
Соціологія міжнародні відносини
Соціологія політологія
Багатовимірність культурного простору культурологія
1 Соціологія журналістика
1 Соціологія громадської думки реклама
1 Соціологія громадської думки зв’язки з громадськістю
1 Соціологія громадської думки видавнича справа та редагування
1 Соціологія громадської думки медіа-комунікації
2 Соціологія релігієзнавство
2 Соціологія східні мови, перекладачі
2 Соціологія культурологія
2 Соціологія міжнародний бізнес
2 Соціологія східні мови
3 Соціологія видавнича справа та редагування
3 Соціологія міжнародна економіка
3 Соціологія переклад, філологія
3 Соціоекологія хімія
3 Соціологія політики журналістика
3 Соціологія іноземна філологія
3 Соціологія біологія
3 Соціологія міжнародна інформація
3 Социология (рос) політологія
4 Соціологія політики політологія
4 Соціологія організацій правознавство
4 Соціологія управління програмна інженерія
4 Соціологія українська мова і література, російська мова і література
4 Соціологія біологія (заочно)
4 Соціологія політики політологія (заочно)
5 Соціологія громадської думки журналістика (заочн)
6 Соціологія громадської думки медіакомунікації
7 Соціальна інфраструктура та комунальне забезпечення регіонів державна служба (заочно)
7 Соціологія громадської думки журналістика